Όροι χρήσης– Αποκλεισμός Ευθύνης

Όροι χρήσης– Αποκλεισμός Ευθύνης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Επωνυμία: ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ

Διεύθυνση: ΣΤΑΔΙΟΥ 1, Επιστημονικό Πάρκο Πατρών – Τ.Κ. 26504, Ρίο, Πάτρα

Τηλέφωνο: (+30) 2610 - 911577

Fax: (+30) 2610 – 911578

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@althom.eu

Ιστοσελίδα:www.althom.eu

Α.Φ.Μ.: 800462097 – Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123821160000

Διευθυντής: Αλκιβιάδης Θωμάς

Όροι χρήσης– Αποκλεισμός Ευθύνης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους, ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχόμενου και για ότι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού μας τόπου. H ALTHOM Engineering E.P.E. (εφεξής για λόγους συντομίας ο Δικαιούχος) δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και τις τροποποιημένες προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση / επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου.

1.Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία ανήκει στη Δικαιούχο και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, "φόρτωση (download)", μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ότι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας δικτυακό τόπο.

2. Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη, μη προσήκουσα και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών ΙΝΤΕRΝΕΤ). Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή, αθέμιτη ή γενικώς μη προσήκουσα χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

3.Περιορισμός ευθύνης Δικτύου

Η Δικαιούχος χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Δικαιούχου για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται "ως έχουν", χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Δικαιούχος, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας. Η Δικαιούχος σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού της τόπου, ούτε ακόμη την έλλειψη "ιών", είτε πρόκειται για το δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site server, μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο του δικτυακού της τόπου. Ως εκ τούτου, η Δικαιούχος δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία, λήψη απόφασης, διενέργεια ή μη χρηματιστηριακής ή άλλης επενδυτικής συναλλαγής προερχόμενη από την χρήση του δικτυακού της τόπου.

4. Αποκλεισμός συμβουλών

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια και αποκλειστική ευθύνη των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ότι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης κατά τα ως άνω οριζόμενα.

5. "Δεσμοί" (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites)

Ο δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε, ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

6. Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη χρήση του Google Analytics

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics, μια διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης της Google Inc. (“Google”). Η Google Analytics χρησιμοποιεί τα αποκαλούμενα “cookies”, αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και καθιστούν δυνατή την ανάλυση της χρήσης σας στην ιστοσελίδα. Η πληροφορίες που προκύπτουν από τα cookie σχετικά με τη χρήση σας στην ιστοσελίδα, συνήθως αποστέλλονται στον Google server στις Η.Π.Α. και αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η ανωνυμία IP σε αυτό τον ιστότοπο, ανάμεσα σε κράτη μέλη της Ε.Ε., ή σε άλλα συμβεβλημένα κράτη στην οικονομική περιοχή της Ευρώπης, η Google θα μικρύνει τη διεύθυνση IP σας πριν την αποστολή. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις αποστέλλεται ολόκληρη η διεύθυνση IP στον Google server στις Η.Π.Α. και μικραίνει εκεί. Εκ μέρους των διαχειριστών αυτής της ιστοσελίδας, η Google θα χρησιμοποιήσει την πληροφορία για να εκτιμήσει τη χρήση σας στην ιστοσελίδα, να δημιουργήσει αναφορά για την ασχολία στην ιστοσελίδα και να προσφέρει περεταίρω υπηρεσίες συνδεδεμένες με την ιστοσελίδα και τη χρήση του διαδικτύου, για τον χειριστή της ιστοσελίδας. Η διεύθυνση IP που μεταφέρεται από τον browser σας σε σύνδεση με την Google Analytics, δεν θα συναθροιστεί με άλλα στοιχεία από την Google. Επιπλέον, μπορείτε να εξουδετερώσετε την απόκτηση και επεξεργασία των δεδομένων που αποκτήθηκαν από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙΡ), από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το browser plug-in ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική μας, προστασίας δεδομένων, παρακαλώ επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.google.com/analytics/terms/gr.html ή επίσης τον www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

7. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, ΠΔ. 207 / 1998, ΠΔ. 79 / 2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ), όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο δικτυακός μας τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Επιπλέον, στην περίπτωση των "δεσμών" προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του δικτυακού μας τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο δικτυακό μας τόπο, μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους αρχεία.

8. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των χρηστών συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν αναφυόμενων διαφορών εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης, για την ισχύ της σύμβασης καθώς και για την ερμηνεία αυτής είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τα Δικαστήρια των Αθηνών.

9. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα της Προστασίας Δεδομένων, παρακαλώ απευθυνθείτε στον εξουδιοτημένο συνεργάτης μας για την Προστασία Δεδομένων:
Stavros Limitsios
Schnackenburgallee 117
22525 Hamburg
E-Mail: limitsios@althom.de
Telefon: +49 (40) 4130798 – 07

Η ALTHOM ειδικεύεται στη παροχή εξωχώριων λύσεων και προσφέρει στους πελάτες της πρόσβαση σε μειωμένου κόστους αναπτυξιακές και παραγωγικές δυνατότητες με έδρα σε διαφορετικές χώρες, διατηρώντας τη διαχείριση έργου και την εξασφάλιση ποιότητας σε Γερμανικά επίπεδα.

Η εταιρεία

Erneuerbare Energien
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Luft- und Raumfahrt
Αεροναυπηγική
Verteidigung, Defence
Αμυντικά συστήματα
Fahrzeugtechnik
Αυτοκινητοβιομηχανία
Maschinenbau
Μηχανολογικά συστήματα
Schiffbau, Marine, Meerestechnik
Ναυπηγική
Schienenfahrzeuge
Σιδηροδρομική βιομηχανία

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο βρίσκει εφαρμογή σε διάφορους τομείς, όπως της μηχανολογίας, των κατασκευών, της τεχνικής τεκμηρίωσης, της ανάπτυξης λογισμικού, της ακουστικής ανάλυσης κ.α.